Fógra um Chosaint Sonraí

Maidir Linne

Bunaíodh TII tar éis chumasc reachtúil an Údaráis um Bóithre Náisiúnta agus an Ghníomhaireacht um Fháil Iarnród faoi Acht na mBóithre, 2015.  Is é ár bpríomhsheoladh; Ionad Gnó Gheata na Páirce, Sráid Gheata na Páirce, Dublin 8, D08 DK10, Éire.

Tá TII cláraithe mar rialóir sonraí le hOifig an Choimisinéara Cosanta Sonraí (Uimhir Chlárúcháin 2577/A).

Sonraí Pearsanta i Seilbh TII

Tá na catagóirí sonraí pearsanta seo a leanas i seilbh TII i gcomhthéacs seirbhísí a sholáthar don phobal agus a dhualgais reachtúla a chomhlíonadh:

 • Comhfhreagras - Faigheann TII comhfhreagras ó raon leathan foinsí, lena n-áirítear údaráis áitiúla, an pobal agus ionadaithe tofa, ina bhféadfadh sonraí pearsanta bheith. Áirítear leis seo comhfhreagras a fhaightear tríd an bpost, post leictreonach, bealaí meán sóisialta agus teachtaireachtaí facs.  Anuas air sin, faigheann TII iarratais Saorála Faisnéise, iarratais ar Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol agus Iarratais ar Ábhar a Rochtain ina bhféadfadh sonraí pearsanta a bheith.
 • Aighneachtaí - Coimeádann TII faisnéis / aighneachtaí poiblí freisin a fuarthas le linn Comhairliúchán Poiblí, Ráiteas Tionchair Timpeallachta agus Ordú Ceannaigh Éigeantaigh a ullmhú i ndáil le bóithre náisiúnta agus iarnród éadrom.
 • Sábháilteacht ar Bhóithre - Sonraí Iniúchóra - Coimeádann TII clár de dhaoine aonair atá údaraithe agus cláraithe chun gníomhú mar Iniúchóirí Sábháilteachta ar Bhóithre. Áirítear leis seo, sonraí teagmhála pearsanta, agus aon cháilíochtaí agus taithí oibre atá ábhartha d’iniúchadh ar shábháilteacht ar bhóithre.
 • Sábháilteacht ar Bhóithre - Sonraí Timpiste - Is féidir go soláthrófaí do TII, faisnéis faoi thimpistí a tharlaíonn ar an ngréasán bóithre náisiúnta a bhaineann le hoibríocht agus cothabháil na mbóithre sin, agus tá rochtain theoranta agus shrianta againn ar thaifid ar imbhuailtí ó Chóras Pulse an Gharda Síochána lena dheimhniú an bhfuil réiteach innealtóireachta ag teastáil.
 • Soláthraithe Seirbhísí - Coimeádann TII sonraí pearsanta a bhaineann le foireann a sholáthraithe seirbhísí agus foireann na gcuideachtaí a bhfuil tairiscint curtha isteach acu ar sheirbhísí a sholáthar do TII.
 • Pleanáil Úsáide Talún - Coimeádann TII ainmneacha agus seoltaí a bhaineann le hiarratais phleanála.
 • Talamh/Maoin - Coimeádann TII ainmneacha, seoltaí, r-phoist, uimhreacha teileafóin, mionsonraí úinéireachta talún, Leabhar Tagartha do scéimeanna iarnróid éadroim, mionsonraí léasanna/comhaontuithe tionóntachta don mhaoin atá faoi úinéireacht TII agus sceidil scéimeanna bóithre náisiúnta nuair a bhíonn talamh á fháil go díreach ag TII.
 • Dola eFlow - Oibríonn TII, trí thríú páirtí, Láthair Dola ar an M50. Mar chuid den tseirbhís seo coinnítear sonraí maidir le húinéireacht feithiclí, sonraí cuntais bainc/cárta creidmheasa/cárta dochair, sonraí na sealbhóirí cuntais dola chomh maith le sonraí eile den saghas, in éineacht le gabhálacha íomhánna d’fheithiclí agus taifid ar ghlaonna teileafóin.  Coimeádaimid freisin sonraí maidir le hoibríochtaí forfheidhmithe dola, a dhéantar trí thríú páirtí.
 • Córas Iarnróid Éadroim Luas - Coimeádann TII sonraí pearsanta a fhaightear ó oibritheoir chóras iarnróid éadroim Luas a bhaineann le maoirseacht TII ar an oibritheoir (e.g. sonraí gearán).  Coimeádann TII freisin ainmneacha agus seoltaí ríomhphoist a bhailítear i gceangal le comórtais ar leathanaigh meán sóisialta Luas agus sonraí pearsanta a úsáidtear i gceangal le margaíocht do chustaiméirí Luas i gcomhréir le toil na ndaoine sin.
 • Ceadúnú Tráchtála - Coimeádann TII sonraí pearsanta a bhaineann le ceadúnais aonair a deonaíodh le haghaidh gníomhaíochtaí tráchtála, e.g. nuair a bhíonn maoin le TII amuigh ar cíos lena húsáid mar bhothanna etc.
 • Teilifís Chiorcaid Iata (TCI nó CCTV an Bhéarla) - Oibríonn TII roinnt córas TCI a thaifeadann íomhánna ón gréasán bóithre náisiúnta.  Oibrítear na córais TCI seo chun cabhrú le monatóireacht tráchta agus is féidir iad a úsáid d’fhorfheidhmiú ag an nGarda Síochána (e.g. oibríocht gnáthcheamaraí luais), monatóireacht ar staid na haimsire mar a bhaineann sé le bóithre, slándáil an bhonneagair, agus plé le ceisteanna agus gearáin ón bpobal.
 • Uathaithint Uimhirphlátaí (UAUP) - Tá taifid chriptithe d’uimhirphlátaí feithiclí ag TII ó líonra UAUP (go príomha ar an M1, M2, M3, M4, M7, M11 agus an M50) chun críche amanna turais a dheimhniú.
 • Teileafóin Éigeandála Cois Bóthair - Oibríonn TII Teileafóin Éigeandála Cois Bóthair feadh gach stráice den ghréasán mótarbhealaí.  Déantar teagmháil leis na teileafóin seo le lárionad éigeandála in Ionad Rialaithe um Thrácht Mótarbhealaí agus déantar na glaonna a thaifead.
 • Sonraí Clárúcháin do Chaighdeáin - Oibríonn TII suíomh gréasáin a thugann seirbhís don phobal lenar féidir leo clárú le haghaidh nuashonraithe ar dhoiciméid a bhaineann le dearadh bóthair agus caighdeáin chothabhála. Ní choimeádtar ach seoltaí ríomhphoist.
 • Clárúcháin d’Fholáirimh Thráchta - Oibríonn TII, trí thríú páirtí, suíomh gréasáin agus aip d’fhóin chliste a thugann seirbhís don phobal lenar féidir leo clárú le haghaidh foláirimh thráchta ar a bhfóin chliste maidir le moill thráchta nó cúinsí aimsire ar bhealaí áirithe.  Coimeádtar sonraí bunúsacha amhail ainm agus seoladh ríomhphoist.
 • Sonraí Úsáideora Sheachtraigh - Coimeádann TII clár d’úsáideoirí údaraithe chórais faisnéise TII. Tá rochtain ar na córais seo riachtanach le go mbeidh daoine aonair agus eagraíochtaí in ann déileáil le TII.
 • Comhdhálacha/Seimineáir TII - Coimeádann TII sonraí pearsanta a bhaineann leosan a dteastaíonn uathu go gcoimeádfar ar an eolas iad maidir le comhdhálacha/seimineáir/tionscnaimh TII.

Céard Dó a Úsáidimid Sonraí Pearsanta

Próiseálann TII sonraí pearsanta chun:

 • Bonneagar agus seirbhísí a sholáthar agus a chothabháil a bhaineann leis an ngréasán bóithre náisiúnta agus an bonneagar iarnróid éadroim i gcomhréir le hoibleagáidí reachtúla TII;
 • Seirbhísí ó sholáthraithe seirbhísí tríú páirtí a fháil;
 • Ceisteanna agus gearáin ón bpobal a fhreagairt; agus
 • A oibleagáidí reachtúla a chomhlíonadh.

Sonraí Pearsanta a Nochtadh

Féadfaimid sonraí pearsanta a chomhroinnt le tríú páirtithe i gcúinsí áirithe:

 • Féadfaimid sonraí pearsanta a chomhroinnt le soláthraithe seirbhísí agus le fochonraitheoirí a chabhraíonn linn le gnéithe dár seirbhísí agus feidhmeanna a oibriú.  Mar shampla, má fhaighimid gearán maidir le Luas nó le córas dola eFlow, féadfaimid cóip den ghearán a chur go dtí na cuideachtaí a oibríonn na seirbhísí seo ar ár son.
 • Má tá dualgas orainn sonraí pearsanta a nochtadh nó a chomhroinnt d’fhonn aon oibleagáid dlí a chomhlíonadh, nó chun cearta, maoin nó sábháilteacht ár gcustaiméirí nó daoine eile a chosaint.
 • Má cheadaítear dúinn amhlaidh faoin dlí is infheidhme.

Do chearta Rochtana agus Leasaithe

Faoi na hAchtanna tá an ceart agatsa chun rochtain a fháil ar do shonraí pearsanta a choimeádaimid fút agus aon ní míchruinn sna sonraí sin a cheartú.  Má theastaíonn uait leas a bhaint as aon cheann de na cearta seo, féadfaidh tú iarratas i scríbhinn a thíolacadh (Iarratas Rochtana Duine is Ábhar Sonraí).  Is féidir leat, má theastaíonn uait, úsáid a bhaint as an bhfoirm seo.

Is féidir Iarratais Rochtana Duine is Ábhar Sonraí a dhéanamh ar TII ar ríomhphost nó tríd an bpost:

 • Tríd an bpost go:

Iarratas maidir le Cosaint Sonraí,

Oifigeach Cosanta Sonraí,

Bonneagar Iompair Éireann,

Ionad Gnó Gheata na Páirce,

Sráid Gheata na Páirce,

Baile Átha Cliath 8,

D08 DK10.

Ba cheart go mbeadh Iarratas Rochtana Duine is Ábhar Sonraí marcáilte go soiléir ‘Príobháideach agus Faoi Rún’ agus ba cheart an íocaíocht táille €6.35 a cheadaítear faoi na hAchtanna a chur leis.  Má dhéanann tú iarratas i ríomhphost, cinntigh le do thoil go dtugann tú íocaíocht na táille €6.35 chomh luath agus is féidir tar éis duit an t-iarratas a thíolacadh.

Oifigeach Cosanta Sonraí

Is é Oifigeach Cosanta Sonraí TII:

A. O’Shaughnessy,

Bonneagar Iompair Éireann,

Ionad Gnó Gheata na Páirce,

Sráid Gheata na Páirce,

Baile Átha Cliath 8,

D08 DK10.

Teil: +353 1 646 3600

Ríomhphost: dataprotection@tii.ie

Teagmháil Linn

Ba cheart aon cheisteanna nó tuairimí faoin bhfógra príobháideachais seo a chur go dtí dataprotection@tii.ie nó faoi bhráid an Oifigigh Cosanta Sonraí ag Bonneagar Iompair Éireann, Ionad Gnó Gheata na Páirce, Sráid Gheata na Páirce, Baile Átha Cliath 8, D08 DK10, Éire.